Medicinal Chemistry

Kalina Atanasova

Kalina Atanasova D.V.M., Ph.D.

Biological Scientist
Laura R Faux

Laura R Faux

Scientific Laboratory Manager
Phone: (352) 273-7710
Email: lfaux@ufl.edu
Tanvir Khaliq

Tanvir Khaliq Ph.D.

Senior Chemist
Phone: (352) 273-6061
Birk S Shaikoski

Birk S Shaikoski

Laboratory Technician II
Dmitry Y Yakovlev

Dmitry Y Yakovlev Ph.D.

Senior Chemist
Phone: (352) 273-6061
Tatyana Vasilyevna Yakovleva

Tatyana Vasilyevna Yakovleva Ph.D.

Senior Chemist
Phone: (352) 273-6061